„Vesniankos” šeštoji figūra: Virtinių keitimasis

Šeštoji figūra Virtinių keitimasis (16 tkt.). 1-8 taktai

Visos merginos, abiem rankom laikydamos aukštai virš galvos pakeltus vainikėlius, pritupiamuoju žingsniu keičiasi vietomis, t. y. eina iš vieno scenos šono į kitą. Merginos, stovinčios kairėje scenos pusėje, žingsnį pradeda kaire koja, stovinčios dešinėje dešine. Eiti reikia neskubant, pamažu ir eilėse lygiuojant.

Scenos viduryje visos susitinka (ketvirto takto pradžioje), ir vienu metu susidaro viena virtinė. Eilei praėjus pro eilę, visos merginos (per 5-6 taktus) šešiais pritupiamaisiais žingsniais pamažu apsisuka vietoje pilną ratą (360°); einančios į kairįjį scenos kraštą (dešinėn) sukasi per dešinį petį, einančios į dešinįjį scenos kraštą sukasi per kairį petį. Po to per likusius du taktus virtinės tolsta viena nuo kitos. Taigi per šiuos aštuonis taktus virtinės pasikeičia vietomis, t. y. ateina į priešingas scenos puses.

9-16 taktai

Lygiai tokiu pat būdu, kaip per pirmuosius aštuonis taktus, pradėdamos kita koja, merginos grįžta tuo pačiu keliu atgal, apsisuka vietoje per kitą petį pilną ratą ir vėl ateina savo vietas.

Septintoji figūra Ratukai (8 tkt.). 1-4 taktai

Merginos pasisuka veidu eilė eilę, susikabina rankomis vainikėlių). Gilumoje esančios merginos užveda per vidurį likusias. Visos eina pakaitiniu žingsniu ir, sudariusios du ratukus, suka juos (dešinėje scenos pusėje esąs ratukas dešinėn, o kairėje — kairėn).

5-8 taktai

Merginos ratukus suka atgal ir pabaigoje vėl sueina į dvi eiles scenos kraštuose. Dabar eiles užveda merginos, stovėjusios scenos priekyje. Eilės sustoja 2-3 metrų atstumu viena nuo kitos. Rankomis pasilieka susikabinusios.

Aštuntoji figūra Varteliai (8 tkt.). 1-2 taktai

Kairėje scenos pusėje esančios merginos (kurios stovi dešiniuoju pečiu žiūrovus) pakelia sukabintas rankas aukštyn ir sudaro vartelius. Eina pakaitiniu žingsniu į priekį ir praleidžia priešais einančias merginas.

Merginos, stovėjusios dešinėje scenos pusėje (kairiuoju pečiu žiūrovus), eidamos tuo pačiu žingsniu, truputį pasilenkia, trumpam pasileidžia rankomis ir pralenda pro kitų merginų sudarytus vartelius. Kiekviena mergina pro priešais esančią praeina kairiuoju pečiu.

3-4 taktai

Merginos tuo pačiu žingsniu su sportiniais šokių bateliais atbulos grįžta atgal, tik dabar vartelius daro per 1-2 taktus lindusios merginos, o pralenda prieš tai dariusios vartelius. Pralenda pro tuos pačius tarpus

5-8 taktai

Varteliai lygiai taip pat pakartojami dar kartą.

Visos merginos šią figūrą užbaigia eilė prieš eilę. Kiekviena mergina susikabina su priešingos eilės dviem merginom, paduodama vieną ranką vienai merginai, kitą kita. nurodytas susikabinimas, tik vaizdas duodamas iš šono. Dešinėje pusėje stovinčios merginos vainikėlius laiko dešinėje rankoje, o stovinčios kairėje pusėje vainikėlius perima kairę ranką.

Devintoji figūra 1-2 taktai

Visos merginos pristatomuoju žingsniu eina priekį. Pirmuoju žingsniu sueina vieną eilę ir lengvo treptelėjimo metu, galvas pasukusios į kairę, žiūri viena į kitą. Antruoju pristatomuoju žingsniu eilės praeina viena pro kitą ir pasikeičia vietomis. Rankomis nepasileidžia.

3-4 taktai

Merginos lygiai tokiu pat būdu, kaip per 1-2 taktus, atbulos grįžta atgal ir vėl ateina savo vietas. Rankomis nepasileidžia.

5-8 taktai

Dar kartą pakartojami 1-4 taktų judesiai.

8 takte merginos pasileidžia rankomis, eilėse vidurinės merginos tris paprastuosius žingsnius atbulos paeina atgal ir visos, vėl susikabindamos rankomis (už vainikėlių) pečių aukštyje, sudaro bendrą ratą. Kairėje scenos pusėje stovinčios merginos vainikėlius perima į dešinę ranką.

Linelis ir Kalinino sritis – merginų liaudies klasikiniai šokiai

Patiko? Pasidalink

Šokio žingsneliu: Džigūnas

Juodbėris žirgelis dažnai minimas mūsų liaudies dainose ir pasakose. Tačiau ne vien tik liaudies dainose ir pasakose minimas žirgas. Žirgo garbei liaudis sukūrė ir šokį Džigūną, kuriame atskiri šokio žingsniai primena žirgo judesius.

Muzika — keturių dalių. Kiekviena dalis aštuonių taktų. Metras — 2/4. Tempas vidutiniškas, geriau ne per greitas. Pirmoji, antroji ir ketvirtoji dalys šiek tiek greitesnės, o trečioji — lėtesnė. Grojant pirmąją muzikos dalį, šokėjai šoka Džigūno žingsniu, antrąją dalį — Džigūno virvute, trečiąją — šuoliniu, o ketvirtąją — kapstomuoju Džigūno žingsniu.

Šokis sukomponuotas aštuoniems vyrams, nors paprastai šoka šeši arba dvylika. Susikabinimas (poromis ar po keturis) tiktai virš alkūnių. Laisvosios rankos ant klubų. Šokdami pavieniui, vyrai laiko rankas sukryžiavę priekyje.

Šokis pasižymi veržlumu į priekį (kapstomuosiuose žingsniuose) ir aukštyn, ypač šuolinio žingsnio metu.

Šokio žingsniai

Džigūno žingsnis. Šis žingsnis susideda iš vieno mišraus pašokamojo, dviejų bėgamųjų ir dviejų dvigubųjų. Žingsnis užtrunka du taktus ir atliekamas grojant pirmąją muzikos dalį. Pradedamas iš normalios padėties. Rankos sukryžiuotos priekyje. Prieštaktyje šokėjas truputį pritupia ir pašoka aukštyn, pasispirdamas abiem kojom. Pašokti reikia ištiestomis kojomis.

1 taktas — mišrus pašokamasis žingsnis ir du bėgamieji žingsniai:

„viens” — kristi abiem suglaustom kojom žemėn su nedideliu akcentu (nestipriai treptelėjant ) ir, abiem kojom su šokių bateliais atsispyrus, vėl tuojau pat pašokti truputį aukštyn;

„ir” — kristi žemėn ant kairės kojos, o dešinę, sulenktą per kelį, palikti pakeltą taip, kad jos pėda pirštais žemyn būtų prie kairės kojos blauzdos;

„du” — žengti-bėgti pirmyn dešine koja ir tuo pat metu kelti nuo žemės kairę (bėgamasis žingsnis dešine koja);

,,ir” žengti-bėgti pirmyn kaire koja ir tuo pat metu kelti nuo žemės dešinę (bėgamasis žingsnis kaire koja);

2 taktas — du dvigubieji žingsniai:

,,viens” — žengti pirmyn dešine koja;

„ir” — pasišokėti pirmyn, pasispiriant dešine koja, o kairę laikant sulenktą po savimi;

„du” — žengti pirmyn kaire koja;

„ir” — pasišokėti pirmyn, pasispiriant kaire koja, o dešinę laikant sulenktą po savimi.

Info apie kitą panašų šokį – linelis.

Patiko? Pasidalink

Vieni iš pagrindinių žingsnių Kalinino srities šokiui

II

Vyrų tvorelės.

Dainuojama vieną kartą antrosios ratelio dalies muzika.

Vyrų tvorelės ramiai stovi vietoje. Merginos aštuoniais žingsniais išlenda į žiūrovų pusę. Kiekviena mergina pro kairį savo vyro petį. Pralįsdama truputi pakyla į priekį, o pralindusi atsitiesia. Rankos išskleistos į šonus.

Vyrai tebestovi, o merginos, pasisukusios per dešinį petį, pačiuožiamaisiais žingsniais sulenda už tvorelių. Kiekviena mergina pralenda pro dešinį savo vyro petį.

Vyrams tebestovint vietoje, merginos dar kartą žingsniais pro kairį savo vyro petį išlenda iš, gilumos  žiūrovų pusę ir sulenda į gilumą pro dešinį savo vyro petį. Bėgamieji žingsniai dvigubai greitesni už pačiuožiamuosius, tad per visus dvylika taktų kiekviena mergina penkiolika pačiuožiamųjų ir keturiolika bėgamųjų žingsnių apeina savo vyrą du kartus.

Pabaigoje kiekvienų keturių porų šokėjai smagiai trepteldami sudaro žvaigždutes scenos, šonuose. Labiau kairėje scenos pusėje esančioje žvaigždutėje šokėjai susikabinę dešinėmis rankomis, o labiau dešinėje — kairėmis. Treptelėjimo metu visi pakelia trupučiuką sulenktas laisvas rankas beveik ligi pečių aukščio. Kiekvienoje žvaigždutėje greta po keturis vyrus ir po keturias merginas.

III

Dvi žvaigždutės

Abi žvaigždutės sukasi penkiolika pačiuožiamųjų žingsnių. Labiau dešinėje scenos pusėje esanti sukasi šokio kryptimi, o kita priešinga. Nuo 8 takto antros ketvirtinės abi žvaigždutės pradeda suktis bėgamuoju žingsniu ta pačia kryptimi.

Žvaigždutės sukasi ta pačia kryptimi dar dvylika bėgamųjų žingsnių, 12 takto pirmoje ketvirtinėje visi šokėjai sustoja smagiai trepteldami. Rankos lieka toje pačioje padėtyje. Žvaigždutes šokėjai užbaigia tose pačiose vietose, kuriose buvo pradžioje, taigi žvaigždutės turi apsisukti po du kartus.

IV

Merginų išėjimas iš žvaigždučių.

Vyrai stovi vietoje, laikydami abi rankas toje pačioje padėtyje.

Tuo metu merginos viena po kitos išlenda iš žvaigždučių antruoju ištrepsėjimu (kas taktas žingsnis dešine koja j prieki ir pore treptelėjimų kaire koja). Jos eina ,neskubėdamos. Rankos ant klubų. Iš kiekvienos žvaigždutės pirmoji lenda ta, kuri koridoriuose buvo paskutinė. Per dvylika ištrepsėjimų jos visos išeina viena paskui kitą ir sustoja avanscenoje: viena veidu pasisukusi kitą eilę. Rankos lieka ant klubų.

V

Vyrų priėjimas prie savo merginų.

Aštuoniais pačiuožiamaisiais žingsniais merginų eilės pasikeičia vietomis. Vienos eilės merginos prasilenkia su kitos eilės merginomis dešiniuoju pečiu.

Tuo metu vyrai, sudėję rankas ant klubų ir staiga pasisukę veidu pro žvaigždutės centrą priešingomis kryptimis (labiau kairėje scenos pusėje esą vyrai sukasi per dešinu petį, o labiau dešinėje — per kairį, eina aštuonis pačiuožiamuosius žingsnius vienas paskui kitą nedidėliu lanku pro gilumą į scenos šonus, Pirmieji tie vyrai, kurių merginos iš žvaigždučių išėjo pirmosios su pramoginiais šokių bateliais.

Merginos, apsisukusios per dešinį petį ir porose prasilenkdamos taip pat dešiniuoju pečiu, grįžta į savo puses. Tuo metu vyrai eina septynis pačiuožiamuosius žingsnius scenos šonais tiesiai į priekį. 8 takto antroje ketvirtinėje merginos apsisuka per dešinį petį vienos į kitas ir pradeda bėgti vienos artyn kitų bėgamuoju šokiu žingsniu. Vyrai taip pat pradeda bėgti į prieki, į žiūrovų pusę.

Patiko? Pasidalink