Vieni iš pagrindinių žingsnių Kalinino srities šokiui

II

Vyrų tvorelės.

Dainuojama vieną kartą antrosios ratelio dalies muzika.

Vyrų tvorelės ramiai stovi vietoje. Merginos aštuoniais žingsniais išlenda į žiūrovų pusę. Kiekviena mergina pro kairį savo vyro petį. Pralįsdama truputi pakyla į priekį, o pralindusi atsitiesia. Rankos išskleistos į šonus.

Vyrai tebestovi, o merginos, pasisukusios per dešinį petį, pačiuožiamaisiais žingsniais sulenda už tvorelių. Kiekviena mergina pralenda pro dešinį savo vyro petį.

Vyrams tebestovint vietoje, merginos dar kartą žingsniais pro kairį savo vyro petį išlenda iš, gilumos  žiūrovų pusę ir sulenda į gilumą pro dešinį savo vyro petį. Bėgamieji žingsniai dvigubai greitesni už pačiuožiamuosius, tad per visus dvylika taktų kiekviena mergina penkiolika pačiuožiamųjų ir keturiolika bėgamųjų žingsnių apeina savo vyrą du kartus.

Pabaigoje kiekvienų keturių porų šokėjai smagiai trepteldami sudaro žvaigždutes scenos, šonuose. Labiau kairėje scenos pusėje esančioje žvaigždutėje šokėjai susikabinę dešinėmis rankomis, o labiau dešinėje — kairėmis. Treptelėjimo metu visi pakelia trupučiuką sulenktas laisvas rankas beveik ligi pečių aukščio. Kiekvienoje žvaigždutėje greta po keturis vyrus ir po keturias merginas.

III

Dvi žvaigždutės

Abi žvaigždutės sukasi penkiolika pačiuožiamųjų žingsnių. Labiau dešinėje scenos pusėje esanti sukasi šokio kryptimi, o kita priešinga. Nuo 8 takto antros ketvirtinės abi žvaigždutės pradeda suktis bėgamuoju žingsniu ta pačia kryptimi.

Žvaigždutės sukasi ta pačia kryptimi dar dvylika bėgamųjų žingsnių, 12 takto pirmoje ketvirtinėje visi šokėjai sustoja smagiai trepteldami. Rankos lieka toje pačioje padėtyje. Žvaigždutes šokėjai užbaigia tose pačiose vietose, kuriose buvo pradžioje, taigi žvaigždutės turi apsisukti po du kartus.

IV

Merginų išėjimas iš žvaigždučių.

Vyrai stovi vietoje, laikydami abi rankas toje pačioje padėtyje.

Tuo metu merginos viena po kitos išlenda iš žvaigždučių antruoju ištrepsėjimu (kas taktas žingsnis dešine koja j prieki ir pore treptelėjimų kaire koja). Jos eina ,neskubėdamos. Rankos ant klubų. Iš kiekvienos žvaigždutės pirmoji lenda ta, kuri koridoriuose buvo paskutinė. Per dvylika ištrepsėjimų jos visos išeina viena paskui kitą ir sustoja avanscenoje: viena veidu pasisukusi kitą eilę. Rankos lieka ant klubų.

V

Vyrų priėjimas prie savo merginų.

Aštuoniais pačiuožiamaisiais žingsniais merginų eilės pasikeičia vietomis. Vienos eilės merginos prasilenkia su kitos eilės merginomis dešiniuoju pečiu.

Tuo metu vyrai, sudėję rankas ant klubų ir staiga pasisukę veidu pro žvaigždutės centrą priešingomis kryptimis (labiau kairėje scenos pusėje esą vyrai sukasi per dešinu petį, o labiau dešinėje — per kairį, eina aštuonis pačiuožiamuosius žingsnius vienas paskui kitą nedidėliu lanku pro gilumą į scenos šonus, Pirmieji tie vyrai, kurių merginos iš žvaigždučių išėjo pirmosios su pramoginiais šokių bateliais.

Merginos, apsisukusios per dešinį petį ir porose prasilenkdamos taip pat dešiniuoju pečiu, grįžta į savo puses. Tuo metu vyrai eina septynis pačiuožiamuosius žingsnius scenos šonais tiesiai į priekį. 8 takto antroje ketvirtinėje merginos apsisuka per dešinį petį vienos į kitas ir pradeda bėgti vienos artyn kitų bėgamuoju šokiu žingsniu. Vyrai taip pat pradeda bėgti į prieki, į žiūrovų pusę.

Patiko? Pasidalink